Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Krajská přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Datum: Středa 8. dubna 2015 v 09:00 hodin
Místo: Velký sál Muzea

Další informace a foto ve větším rozlišení zde: https://www.facebook.com/pages/Chrudim-2015/294657994056318

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Chrudimská beseda, městské kulturní středisko

Termín a místo konání: 8. a 9. dubna 2015 Velký sál Muzea v Chrudimi

Uzávěrka přihlášek: 6. března 2015 (repertoár nejpozději do 27. března 2015)

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Součástí přehlídky je beseda s lektorským sborem spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, I. a II. kategorie se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně (tzn. do 19. narozenin)

II. kategorie - sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební

výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně (tzn. do 19. narozenin)

III. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, SVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Tyto sbory mohou na přehlídce vystoupit nesoutěžně. Počet sborů, které se zúčastní III. kategorie, závisí na možnostech pořadatele.

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Minimálně jedna skladba programu musí být provedena a cappella. To znamená, že sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Celostátní přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledních dvou ročnících Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň.

Výše uvedené sbory se krajské postupové přehlídky účastnit mohou, včetně hodnocení, ale bez nároku na postup.

Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci o účast v krajské postupové přehlídce zašlou přihlášku s přiloženým repertoárem pořadateli na korespondenční adresu: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim IV,

nebo na e-mailovou adresu: kyselova@chbeseda.cz  Aby pořadatel mohl zkontrolovat zařazení sboru do správné kategorie, je sbormistr povinen přiložit jmenný seznam dětí s daty narození, jehož správnost potvrdí svým podpisem.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí porota sestavená pořadatelem postupové přehlídky. Nejméně jedním členem poroty je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 10. května 2015. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Kontakt na pořadatele:

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, Vlasta Kyselová, Široká 85, 537 01 Chrudim IV

tel. 469 660 664, 603 115 874, e-mail: kyselova@chbeseda.cz

Zpracovala Vlasta Kyselová

Chrudimská beseda, leden 2015

Fotogalerie